Chính sách – phúc lợi

Đãi Ngộ và Phúc Lợi
Nhân viên JVF sẽ được hưởng những đãi ngộ và phúc lợi tương xứng với kết quả công việc và đóng góp cho công ty một cách công bằng và minh bạch.
Môi Trường Làm Việc
JVF luôn tạo môi trường làm việc thuận lợi để mỗi cán bộ nhân viên công ty được phát huy tối đa năng lực, sáng tạo và sự gắn bó với Công ty.
Đào Tạo và Phát Triển
Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên thành thạo về nghề nghiệp, chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc.
Chính Sách Tuyển Dụng
Tuyển dụng nhân sự “đúng người - đúng việc” vì sự ổn định, bền vững và phát triển Công ty.